MENY

Våre ansatte

Marita Gudmundsen
Daglig leder
Epost: marita@barnehageledelse.no

Anette Lien Aannestad
Pedagogisk leder

Ellen Popperud
Pedagogisk leder

Grete Hove Strøm
Assistent og kokk

Hilde Marie Thue
Pedagogisk leder

Kareem Kaisoon
Assistent

Lena Søberg Korsvik
Pedagogisk leder

Lene Skogmo Braathen
Assistent

Lina Nicolaysen
Prosjektansvarlig, estetiske fag

Marthe Green
Assistent

Pamela Palma Hansen
Pedagogisk leder

Pernille Christine Solem
Pedagogisk leder

Silje Tollerud
Assistent

Sylvia Eriksen
Assistent

Thorbjørn Ronny Lund
Assistent

Trude Tveitan
Assistent

Sigrid Traaen
Assistent

Steffen Hagen
Assistent

Ann-Helen Troppen
Pedagogisk leder

Aron Egilsson
Assistent

Filip Mandt Hvambsal
Assistent

Kristine Eirksdatter Mørkrid
Lærling

 

Stine Aasmundsen Wagener
Assistent

Raquel Silva
Assistent 


Vi har til enhver tid pedagoger til stede. Pedagognormen er en pedagog pr 7 barn under 3 år og en pedagog pr 14 barn over 3 år.
Pedagogene hos oss jobber i team og samarbeider om det pedagogiske arbeidet på huset. De jobber sammen i egne samarbeidsmøter. De pedagogiske lederne hos oss gjennomgår et lederutviklingsprogram for å bli bevisste sin egen lederrolle og en god leder.

Flere av assistentene våre har lang erfaring. De voksne hos oss har alle sin styrke og interesse innenfor forskjellige fagfelt, og dette gjør oss godt rustet til å gjennomføre det mangfoldet som barns utvikling og læring krever.
Barnehagene følger departementets norm for pedagogisk bemanning, fastsatt i Lov om barnehager.

I tillegg til den fastsatte norm vil vi, dersom vi har barn med spesielle behov, få tildelt ekstra ressurser etter behov fra kommunene.
Vi har forpliktelser i flg. Lov om barnehager til å ta imot studenter fra Høgskolene, og fra tid til annen vil det være studenter som har sine praksisplass i barnehagen.I denne tiden vil de prege barnehagens innhold i forhold til sine oppgaver.

Vi ser på dette som en mulighet til å få nye impulser og holde oss oppdatert med det nye innen pedagogisk utdanning.
Hvert år vil vi også ha praksiselever fra folkeuniversitetet, ungdomsskole og videregående skole, i varierende grad.


Taushetsplikt

Personalet og samarbeidsutvalget for barnehagen er etter Lov om barnehager § 20, og Forvaltningsloven §§ 13 til 13f, underlagt taushetsplikt.

Opplysningsplikt
Alle barnehager har, i flg. Lov om barnehager § 21, opplysningsplikt til sosialtjenesten om forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenestens side, og de skal av eget tiltak gi sosialtjenesten opplysninger om slike forhold.

Politiattest
I flg. Lov om barnehager § 19, skal alle som skal arbeide i barnehage legge fram tilfredsstillende politiattest.


PERSONALUTVIKLING/ORGANISASJONSUTVIKLING

Utvikling hos oss foregår gjennom faglig oppdatering av personalet gjennom kurs og videreutdanning, og gjennom stadig evaluering av det arbeidet som blir gjort. Det er viktig at organisasjonen ikke stivner i sin form, men stadig søker å fornye seg og gjøre ting bedre til beste for barna. Derfor holder vi oss oppdatert gjennom stadig kompetanseheving.

I tillegg til den faglige oppdatering som skjer internt, oppfordrer vi assistenter til å ta førskolelærerutdanning, og pedagoger til å ta videreutdanning. Vi har individuelle avtaler for de som ønsker å studere.

Alle pedagogiske ledere har i tillegg gjennomført et to års lederutviklingsprogram. Dette har vært stort og krevende, men vi har fått et lederteam med høy kompetanse og som drar lederansvaret sammen. Det kreves mye av lederne i en bedrift med 20 ansatte, og ansvaret for kvaliteten på det innholdet barn og foreldre får, ligger hos de pedagogiske lederne og på daglig leder.


PLANLEGGING OG TILRETTELEGGING

Vi har et sterkt pedagogteam som samarbeider om barnehagens samlede pedagogiske innhold, og i tillegg assistenter som til sammen utgjør mye erfaring og kunnskap. Dette gjør oss i stand til å sikre barna det beste utgangspunktet for å nå målet. Omfanget av innhold og barnas aktivitet i barnehagen til enhver tid avpasses etter den tiden man har til rådighet.

Selv om vi ikke har en fast dagsrytme er hverdagen hele tiden under vurdering, for eksempel med tanke på når de planlagte og ønskelige aktivitetene skal finne sted. Glidende overganger mellom aktiviteter og stor frihet blant barna når det gjelder deres ønsker medfører at barn får avslutte det de holder på med. Det er en utfordrende oppgave å sikre barn den omsorg og sikkerhet de har behov for, samtidig som de beholder den nødvendige frihet fra voksen styring. Derfor planlegges arbeidet nøye mens tiden som skal disponeres kan variere avhengig av vær/temperatur, antall barn til stede, hvilke barn som er til stede m.m.. Det tilfeldige og aktuelle har stor plass i hverdagen hos oss. Barna har mulighet til å komme med ønsker og innspill og dette gjør at de voksne må være innstilt på å ta hensyn til barns behov for frihet og spontanitet. Oppdragelse til ansvar handler ikke bare om plikt, men også om frihet. Derfor må barn få ta ansvar på egne vilkår.


EVALUERING

På grunn av vår fleksible organisering, der antall barn og deres type plasser varierer ganske mye i løpet av året, må vi stadig evaluere og justere våre metoder og rutiner. Det sier seg dessuten selv at vårt arbeidsmateriale, som er barna, forandrer seg kontinuerlig etter som barna vokser og utvikler seg, og dette er viktig for oss å fange opp slik at vi kan justere oss etter hvert.

Vurdering og evaluering støtter de voksne i planleggingen. Vurdering kan bidra til å sikre at utviklingen av barnehagen skjer på en bevisst måte. Resultatene av vurderingen legges til grunn for vårt videre arbeid.

Denne evalueringen vil foregå på pedagogmøtene og på personalmøter. Vår barnegruppe er så mangfoldig, og sammensetningen av barnegruppene skifter ganske ofte, slik at det hele tiden er behov for å gjennomgå rutiner og arbeidsmåter for å kunne korrigere kursen dersom det er nødvendig. Det er viktig at ting som ikke fungerer blir endret raskt, slik at vi unngår at slike ting bare “går seg til”, da er det ofte vanskelig å få snudd.

Det pedagogiske innholdet blir vurdert og diskutert på pedagogteammøtene og basemøtene.

Evalueringsmetoden vil være å bruke et skjema for didaktisk relasjonstenkning som faggruppene bruker under hele perioden. Her skal det komme fram mål, innhold, aktivitet, forutsetninger og evaluering. På denne måten vil vi få skriftliggjort og dokumentert det arbeidet vi gjør.


TeB EIENDOM AS

teb Mormors Have og Langekjenntunet Barnehage er private barnehager og eies av Teb Eiendom. TeB Eiendom er en familiebedrift som har spesialisert seg på barnehager og har viktig erfaring med utbygging av disse i forhold til funksjon. Barnehagene er derfor designet og bygd med funksjonalitet og atmosfære i fokus.
Les mer


LANGEKJENNTUNET - LANGEKJENNVEIEN 2 - 3610 KONGSBERG - TLF 476 86 800

www.langekjenntunet.no

Cookies | Personvern