MENY

Søke barnehageplass

Hvordan søke barnehageplass?

Du søker om barnehageplass via internett på kommunens nettside. Du trenger ikke søke hvis du allerede har barnehageplass hos oss, men hvis du ønsker å bytte barnehage må du sende ny søknad til kommunen.

Der finner du også en oversikt over alle barnehagene i kommunen, private og kommunale, samt saksbehandlingsregler som gjelder for opptak der. Hvis du ikke har tilgang til internett, ta kontakt med en av våre barnehager som kan hjelpe deg.

Søke barnehageplass – klikk her!

BARNEHAGEOPPTAK – HVA GJELDER?
Det er samordnet opptak i kommunene og det innebærer felles søknadsskjema og samordning av søkerlister. Du kan søke både private og kommunale barnehager i ønsket rekkefølge, og det er mulig å prioritere et antall barnehager. Se din kommunes hjemmesider for nærmere informasjon. Ved tildeling av plass vil du motta skriftlig tilbud.

OPPTAKSKRITERIER

Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig gruppesammensetning og sikre en forsvarlig drift. Barn som er tildelt plass, får beholde plassen til utgangen av barnehageåret det år barnet fyller 6 år.

Følgende kriterier vurderes ved opptak:

Barnehagelovens kriterier.
Iht. barnehageloven § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak i barnehage.
Daglig leder kan gi ansatte fortrinnsrett ved opptak av barn.
Søsken av barn som har plass i barnehagen.
Dokumenterte ekstraordinære familieforhold.
Ønsket oppstartdato prioriteres i forhold til tidspunkt for ledig plass.
Barnehagen tar imot søkere fra flere kommuner, men barn fra kommunen har prioritet.
Under ellers like forhold prioriteres barn fra barnehagens nærmiljø.
Styret kan endre denne bestemmelsen.

HVIS JEG IKKE FÅR TILBUD OM PLASS
Klage på avslag på barnehageplass i forbindelse med hovedopptaket sendes kommunen den aktuelle barnehagen geografisk tilhører. Klagen må sendes innen tre uker etter at avslaget er mottatt. Dersom klageren krever en begrunnelse for avslaget avbrytes denne fristen slik at klagefristen er tre nye uker etter at begrunnelsen for avslaget er mottatt.

Klagen skal være skriftlig og den skal begrunnes. Dersom kommunen ikke imøtekommer klagen, oversendes den til kommunens klagenemnd som treffer en endelig avgjørelse.

Det kan klages på vedtaket om avslag dersom søker ikke har fått tildelt plass i den barnehagen som var satt opp som første eller andre ønske. Dette gjelder kun avslag i forbindelse med hovedopptaket. Se også informasjon på kommunenes hjemmesider eller barnehageloven, klikk her

PRISER – SØSKENMODERASJON
Oppholdsbetalingen for 2021 er kr 2.965,- pr. måned pr. barnehageplass. Tillegg for mat er kr 450,-. Det serveres frokost, lunsj og ettermiddagsmat med frukt hver dag. Ved redusert plass reduseres prisen forholdsmessig. Du betaler oppholdsbetaling i 12 måneder.

Foreldrebetalingen følger Kunnskapsdepartementets fastsatte makspris, og justeres i henhold til denne. Årssummen deles over 12 måneder. Kommunen sørger for at foreldre/foresatte tilbys min 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og min 50% for 3 eller flere barn, jf. Lov om barnehager, (for lovtekst klikk her). Det tilbys også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen samme kommune. Dette trekkes fra på oppholdsbetalingen og eier av barnehagen får dette refundert fra kommunen. Se også mer om dette på kommunens hjemmesider.

Disse bestemmelser kan fravikes dersom særlige økonomiske forhold tilsier det, eller andre bestemmelser gis fra sentrale myndigheter. Endringer skal da behandles av samarbeidsutvalget og eierstyret.

Oppholdsavgiften forfaller forskuddsvis til betaling den 15. i måneden før plassen benyttes.

Ved utestående betaling utover 2 måneder mister barnet automatisk plassen.

KONTANTSTØTTE
Hvis du har barn i alderen 1 – 3 år som har barnehageplass, vil kontantstøtten falle bort hvis barnets oppholdstid er mer enn 33 timer/uka. Du kan lese mer om kontantstøtte her

Hver kommune oppretter og fører register til bruk NAV i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte. Dette skjer på bakgrunn av innsamlede opplysninger fra barnehageeiere.

OPPSIGELSESTID
Det praktiseres 1 måned oppsigelse i perioden fra 31.07. t.o.m. 31.03., gjeldende fra den siste dagen i måneden. Oppsigelse av plass med virkning i perioden fra 31.07. t.o.m. 31.03. skal skje skriftlig til barnehagens styrer før den 1. i måneden før barnet skal slutte.

Det er ikke anledning til å si opp plassen med virkning 31.05. og 30.06. Oppsigelse levert senere enn 31.03. blir gjeldende fra 31.07.

For nye opptak er aksept av plassen bindende, og samme oppsigelsesfrister gjelder.

For hovedopptaket er fristen for å trekke søknaden tilbake 31.05. Dette kan fravikes dersom spesielle forhold tilsier det.


TeB EIENDOM AS

teb Mormors Have og Langekjenntunet Barnehage er private barnehager og eies av Teb Eiendom. TeB Eiendom er en familiebedrift som har spesialisert seg på barnehager og har viktig erfaring med utbygging av disse i forhold til funksjon. Barnehagene er derfor designet og bygd med funksjonalitet og atmosfære i fokus.
Les mer


LANGEKJENNTUNET - LANGEKJENNVEIEN 2 - 3610 KONGSBERG - TLF 476 86 800

www.langekjenntunet.no

Cookies | Personvern